Page loader

Letecké snímky od historie

po současnost

Co je to ortofotomapa?

Potřebujete letecké snímky vaší obce, areálu nebo krajiny?

Společnost Hrdlička spol. s r.o. realizuje letecké snímkování na území ČR. Z leteckých snímků vytváříme jeden z nejpoužívanějších mapových podkladů – ortofotomapu. Na rozdíl od nezpracovaného leteckého snímku je ortofotomapa umístěna v souřadnicovém systému a lze ji tak vhodně kombinovat s jinými mapovými podklady (katastrální mapa, mapa technické infrastruktury apod.). Výhodou je její srozumitelnost a využitelnost pro široký okruh uživatelů.

White Arrow

Co je to
ORTOFOTOMAPA?

Ortofotomapa je kartografickým dílem, které jako hlavní podklad využívá polohově umístěný letecký měřický snímek, přičemž si zachovává další náležitosti mapy – měřítko, souřadnicový systém, a směrovou orientaci. Navíc v některých vlastnostech jiná kartografická díla na celé čáře poráží. Těmi jsou například úplnost, přehlednost a zapamatovatelnost. Díky zobrazení skutečných barev, tak jak je vlastníma očima známe, můžeme tvrdit, že je pro většinu uživatelů i mnohem lépe čitelná. Ortofotomapa tedy přehledně odráží skutečný stav zemského povrchu vztažený k datu pořízení leteckých snímků.

ortofotomapa je věrný
a především srozumitelný obraz
zemského povrchu
Co je to ortofotomapa?

Historické
ortofotomapy

Na ortofotomapu se můžeme dívat i jinak. Například pohledem o téměř jedno století zpátky. Letecké snímkování České republiky bylo totiž až do devadesátých let minulého století výhradně doménou armády. V naší společnosti nově realizujeme zajištění dohledání těchto historických snímků ve vojenských archivech pro jakékoliv vybrané území. Následně zajistíme digitalizaci originálních snímků a včetně jejich dalšího profesionálního zpracování do podoby ortofotomap.


Prohlédněte si galerii historických ortofotomap obce Kuřim.

Zjistěte více o historických snímcích vaší obce.

Co je to ortofotomapa?

Typy
fotomap

V rozlišení od 1 cm/px

bez omezení minimální a maximální plochy zaznamenaného území

v klasickém barevném i infračerveném spektru (termografie)

Ve volitelném výstupním formátu

V libovolném souřadnicovém systému

TrueOrtho – bez zakrytých míst z výškových budov

Jak tvoříme ortofotomapu?

Postup tvorby
ortofotomapy

Jak tvoříme ortofotomapu?

Napište nám

Máte zájem o nezávazné nacenění tvorby ortofotomapy nebo o bliží informace? Napište nám!

Co je to ortofotomapa?

Pro účely mapování

Nejběžnějším způsobem využití ortofotomap je 2D mapování. Vytvořením georeferencované ortofotomapy máme možnost v prostředí CAD/GIS programů vektorizovat viditelné prvky: průběhy komunikací, vodních toků, obvody budov, zpevněných ploch, ploch dle užití apod. Taková data pořizujeme primárně tam, kde ostatní metody mapování (např. fyzické zaměření v terénu) jsou neefektivní, dražší, nebo málo přesná. Takto vytvořená 2D data slouží nejčastěji jako podklad dalších kartografických výstupů a analýz.Project Image
×
Co je to ortofotomapa?

Tvorba aktuálního digitálního modelu terénu

Využitím principu fotogrammetrie pořídíme informace o výškových poměrech a charakteru zájmové krajiny. Na základě požadavků na přesnost a kvalitu modelu terénu vybíráme nejvhodnější způsob jeho následné tvorby. Nejkvalitnější model terénu získáváme po vyhodnocení 3D bodů. Ty vybíráme v podobě pravidelné nebo nepravidelné mřížky bodů a doplňujeme o další významné tvary terénní kostry (hrany, hřbetnice, údolnice, vrcholy). Kromě významných lomových hran v terénu se také používají polohopisné liniové prvky (břehové linie vodních toků a ploch, náspy, hrany komunikací apod.) a tím se model terénu stává ještě přesnějším. Přesnost a kvalita takto vzniklého digitálního modelu terénu je dána hustotou bodů, počtem a charakterem terénních tvarů získaných fotogrammetrickým vyhodnocením.Project Image
×
Co je to ortofotomapa?

Tvorba aktuálního digitálního modelu povrchu

Kromě informací o terénu změřeného pravidelnou sítí bodů a hran můžeme krajinu vyhodnotit i pomocí objektů, které ho tvoří. Nejčastěji to jsou budovy a vegetace (lesy, městské parky, solitéry apod. ), ale také například prvky nadzemní sítě elektrického vedení a můžeme postupně přejít až do kompletního mapování polohopisu (např. při realizaci KPÚ). Podle požadavku na následné využití takto vzniklých dat můžeme určit detail měření. Budovy lze vyhodnotit včetně detailů na střechách jako jsou vikýře, komíny, výtahové šachty (vhodné pro 3D vizualizace a studie), nebo jenom s informacemi o skutečných (maximálních) výškách budov daných hřebeny jejich střech (analýzy viditelnosti, šíření signálu a výškových poměrů).
Project Image
×
Co je to ortofotomapa?

Pro vyhodnocení zdravotního stavu vegetace

Moderní digitální kamery pořizují během letu společně se snímky v klasickém viditelném spektru i snímky v infračerveném spektru (IR), IR data umožňují interpretaci množství chlorofylu, což je základní podklad pro nalezení počátečních zdravotních komplikací zeleně např. v městských i národních parcích.
Project Image
×
Co je to ortofotomapa?

Pro nalezení teplených ztrát

Především v zimních měsících lze využít kamery schopné pořídit termografické záznamy. Snímky zemského povrchu lze interpretovat v „nepravých barvách“ do souvislé "termomapy" a vyhodnotit místa s výraznými tepelnými ztrátami (např.střechy budov). V kombinaci se zobrazením vektorových průběhů technické infrastruktury lze identifikovat místa s porušenou, případně neexistující izolací teplovodů.
Project Image
×
Co je to ortofotomapa?

Mapujeme ve 2D i ve 3D

Především v zimních měsících lze využít kamery schopné pořídit termografické záznamy. Snímky zemského povrchu lze interpretovat v „nepravých barvách“ do souvislé "termomapy" např. celého města a vyhodnotit místa s výraznými tepelnými ztrátami (střechy budov). V kombinaci se zobrazením vektorových průběhů technické infrastruktury lze identifikovat místa s porušenou, případně neexistující izolací teplovodů.
Project Image
Co je to ortofotomapa?

Historické ortofotomapy

Letecké snímkování České republiky bylo až do 90. let minulého století výhradně doménou armády. Nyní Vám společnost HRDLIČKA nabízí zajištění dohledání těchto historických snímků ve vojenských archivech pro jakékoliv Vámi vybrané území. Následně zajistíme digitalizaci originálních snímků včetně zpracování do podoby ortofotomap. Cena za vyhledání informací realizovaných snímkování z archivu činí: 2 500,- bez DPH. Všechna digitální data předáme i v tiskové podobě. Stanou se Vaší denní pomůckou nebo i dekorací Vašeho úřadu. Umíme zajistit soutisk s katastrální mapou, doplnění názvů ulic, erbu obce, územního plánu apod. Všechny mapy dodáváme opatřené ochranou fólií proti poškození.

Co vám historické mapy umožní?

  • Pohled na Váš region, město, obec tak jak vypadala např. před 70, 50, 30 lety
  • Vyjasní souvislosti realizovaných změn v krajině
  • Necháte vzpomenout pamětníky a zároveň digitálně uchováte historii dalším generacím
  • Možnost doplnění ortofotomap do stávajících mapových portálů k publikaci veřejnosti

Napište nám
×
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06